انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون و واسنجی استان آذربایجان شرقی

East Azarbaijan association Of Test & Calibration Accredited Labs

اهداف

1 دقیقه زمان مطالعه 11 ژوئن 2023 نوشته شده توسط : مدیر

اهداف

  • حمایت از بهبود فضای کسب و کار و پاسخ گویی به مشکلات و نارسائیها در چارچوب قوانین موضوعه کشور و دفاع از حقوق و منافع مشروع و قانونی اشخاص حقوقی عضو انجمن
  • هدایت، ساماندهی، شناسایی و تامین نیازهای آزمایشگاه های عضو
  • مشارکت در تایید صلاحیت آزمایشگاه های همکار
  • نظارت بر عملکرد فنی و کیفی اعضا
  • تعیین تعرفه و نظارت بر اجرای آن
  • ارتقای سطح دانش فنی آزمایشگاه های عضو
  • و سایر امور مرتبط با آزمایشگاه ها که ارائه دهنده خدمات آزمون و واسنجی می باشند.