انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون و واسنجی استان آذربایجان شرقی

East Azarbaijan association Of Test & Calibration Accredited Labs
امین طرح آزما ایرانیان

امین طرح آزما ایرانیان

غذایی و کشاورزی

آزمایشگاه مواد غذایی ، کشاورزی ، بسته بندی ، سلولزی ، شیمیایی ، نساجی ، چرم و …

نوع شرکت : سهامی خاص شرکت : خصوصی

آزمایشگاه مواد غذایی ، کشاورزی ، بسته بندی ، سلولزی ، شیمیایی ، نساجی ، چرم و …