انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون و واسنجی استان آذربایجان شرقی

East Azarbaijan association Of Test & Calibration Accredited Labs
اطلاعات شرکت یا آزمایشگاه
نام شرکت یا آزمایشگاه
نوع فعالیت
نوع استقلال
نوع شرکت
شماره ثبت
تاریخ ثبت
اطلاعات تماس
استان
شهر
آدرس
کدپستی
تلفن ثابت
موبایل
ایمیل
فکس
وب سایت
اطلاعات تکمیلی
سازمان تایید صلاحیت کننده
شماره گواهینامه تایید صلاحیت
تاریخ تایید صلاحیت
زمینه تخصصی فعالیت آزمایشگاه
مشخصات مدیرعامل / نماینده
نام
نام خانوادگی
شماره موبایل
مدیر آزمایشگاه
نام
نام خانوادگی
شماره موبایل
مدیر فنی
نام
نام خانوادگی
شماره موبایل
مدیر کیفی
نام
نام خانوادگی
شماره موبایل
نماینده آزمایشگاه
نام
نام خانوادگی
شماره موبایل
تصاویر مورد نیاز
روزنامه رسمی
روزنامه رسمی آخرین تغییرات
لوگو شرکت
تصویر کارت بازرگانی
معرفی‌نامه آزمایشگاه با امضا مدیرعامل
توضیحات